[HOT] - TUT Report Faq MD 20p Die [HOT] - TUT Report Faq MD 20p Die | Drivers

[HOT] - TUT Report Faq MD 20p Die

TUT Report MD 20p Die


Report die sẽ ra Faq MD sau 1 tuần không unlock sẽ tự đá qua FAQ

17903822_437939443224254_4614709371244029812_n

[TUT]

Cần 3 clone và 1 acc 9
- acc 9 fake ip mỹ + nn uk | Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần,
mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần
Thần chú : I think this child used wrong information about his birthday, This account 9 year old, please remove this account , as the agreement of Facebook Set out in the terms of use .
Hello team facebook I think facebook should delete this account immediately for some reason cheat facebook age to participate and there are bad manners to everyone. I hope that Facebook will review and delete this account as to what Facebook terms. Thank you facebook team
- Clone 1 : Fake ip thái lan + nn thái lan | Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần,
mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần
Thần chú : אני חושב נתון זה באמצעות מידע כוזב על יום ההולדת שלובן 9 החשבון הזהבבקשה למחוק את החשבוןכגוןההסכם של פייסבוק הקבועים בתנאי שימוש.
שלום לקבוצת הפייסבוק אני חושב facebook צריך למחוק את החשבון הזה מיד כמה השתתפות גיל לרמות facebook סיבהוהתנהגות לא טוב לכולםאני מקווה כי פייסבוק יבדוק למחוק את החשבון הזה על מה בפייסבוקתודה facebook צוות
- Clone 2 : Fake ip Hàn + nn Hàn | Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần,
mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần
Thần chú : 나는 그의 생일, 9 살이 계정에 대한 잘못된 정보를 사용하여이 그림을 생각, 계정을 삭제하시기바랍니다페이스 북의 동의는 이용 약관에 명시된 .
안녕하세요 저는 페이스 북이 어떤 이유로 페이스  속임수 나이 참여와 행동에 대한 즉시 계정을 삭제해야한다고 생각 그룹 페이스  모두에게 좋지 않다나는 페이스 북이 검토하고 페이스 북에 무엇으로이 계정을 삭제할  있기를 바랍니다당신은  페이스 북의 감사

- Clone 3 : Fake ip china(trung quốc) + nn china(trung quốc) | Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần,
mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần
Thần chú : 我认为这个数字大概用他的生日,9岁这帐户虚假信息,请删该帐户,如Facebook的协议于使用条款。
您好Facebook我认为Facebook应该立即该帐户由于某种原因,Facebook的作弊年的参与和行不是大家都有好。我希望Facebook将审查该帐户,以什么在Facebook上。谢谢Facebook的团队
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: Naruto95qt@gmail.com
Star Quốc Blog
CHUYÊN MỤC
Hotline: 01208.021.643
Nhắn Tin Facebook Zalo: 01208.021.643
Liên hệ hợp tác & phát triển
Naruto95qt@gmail.com