[Share] TUT Unlock Like + Cmt Bị khóa 30 Days

B1: Vào Cài Đặt Chọn Ngôn Ngữ US
B2: Thao Tác Like Bất Kì Nó Sẽ Hiện Lên 1 Bãng Thông Báo
B3: Nhấn Vào Dòng Chữ Xanh Dương Cuối B
ảng Thông Báo ( Báo Cáo Nhầm Lẫn )
B4l Soạn 1 Mẫu Kháng Nghị Như Sau
" I think Facebook is no confusion inthe key features of my account . I've done a full charter of facebook .Hope review .
Thank you Facebook Team
B5: Send Và Chờ Trong 24h