[PSD Ảnh Bìa] Tình Yêu Chậm Trễ - MonStar

Ảnh Bìa Tình Yêu Chậm Trễ - MonStar

Tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây
Thì ta sẽ lỡ mất nhau
Tác giả: Star Quốc

' Những điều thành công sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta biết cố gắng! '

  • 11 nhận xét: